مرکز فرهنگی حیدر علی‌اف

درگذشت زاها حدید که از جمله معماری هتل پاسارگاد در ایران را بر عهده داشت، نگاهی به کارنامه او...