مرکز پرتاب موشک «تونگچانگ-ری»

در همان حال سازمان ملل نسبت به وقوع قحطی و گرسنگی در این کشور هشدار داده است. ۱۱ میلیون...