مرکز آمار ايران

س. اقبال − مدیران دولتی قرار نیست که آمارهای رسمی را به کار ببندند؛ آنان با استناد به همین...

دوره بیکاری و مدت زمان انتظار برای یافتن شغل در ایران طولانی‌تر شده و تنها حدود ۴درصد از شاغلان...

نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و بیکاری نسل جوان سه برابر شاخص کل است. کرمانشاه و سیستان و...

دهک درآمدی دهم، سالیانه سه برابر میانگین هزینه خانوارهای شهری خرج می‌کند. در حالی‌که هزینه دهک درآمدی نخست یک...