مرکز ملی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی متن آخرین مصوبه خود را که در تاریخ ۹ شهریور امسال به تصویب این شورا رسید برای دسترسی همگان...

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت که شبکه‌های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران باید نماینده حقوقی در ایران...