مرگ آتش‌نشان

مدیران تهران از مدیریت حادثه ناتوانند و فقط بعد از بروز فاجعه در رسانه‌ها و همایش‌ها خطابه‌ها سر می‌دهند...

به گفته بازپرس ویژه قتل، نجاتگران آتش‌نشانی مشهد به محل اعزام شدند اما هم راننده و هم آتش‌نشان...