مرگ ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی از زبان‌شناسان و مترجمان برجسته ایران و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ۸۶ سالگی دیده...