مرگ و میر مادران باردار در افغانستان

وخامت وضعیت امنیتی در برخی ولایت‌ها، فقر مالی، فساد اداری و اجازه نداشتن زنان برای تصمیم گیری در مورد...