مرگ و میر ناشی از اعتیاد

به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پنج ماهه نخست سال جاری، مرگ و میر ناشی از اعتیاد،...