مرگ پرستاران در اثر شدت کار

شیدا گراوند در حین کار در بیمارستانی در چرداول ایلام درگذشت. در پنج سال گذشته، ۱۷ پرستار ۲۵ تا...