مرگ کارگران معدن

بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۵ مهر بر اثر ریزش معدن سامان کاوش طبس دو کارگر این معدن جان خود...

در خرداد ماهی که گذشت و تنها در عرض یک هفته، پنج کارگر در دو معدن طرزه دامغان و سواد...