مرگ کارگر ساختمانی

یک #کارگر_ساختمانی در حال کار در ساختمانی در حال ساخت به داخل چاهی به عمق ۳۰ متر سقوط کرد...