مریم جعفری

دوران رمان‌های عام‌پسند به تدریج به سر می‌رسد. یک پژوهشگر به روشی برای محاسبه تعداد خوانندگان این رمان‌ها دست...