مریم شفیع‌پور

مریم شفیعی‌پور، نرگس محمدی، آتنا دائمی، سعید مدنی، بهنام ابراهیم‌زاده، بهاره هدایت و آتنا فرقدانی به عنوان برندگان دوره...

 شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، مریم

  دومین جلسه دادگاه مریم

جلسه رسیدگی به اتهام‌های مریم

پدر مریم شفیع‌پور، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که ماموران زندان اوین و دادستانی...