مریم نورائی نژاد

مریم نورائی نژاد - آمار شیوع ۸۳ درصدی «ختنه زنان» تنها در جزیره قشم، آمار قابل اغماضی نیست.