مسئوليت های دولتی زنان

حمیده چوبک و مژگان اسماعیلی به ریاست پژوهشکده‌های باستان‌شناسی و همچنین زبان‌شناسی و کتیبه‌ها منصوب شده‌اند. شمار مدیران زن...

حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد