مسائل حقوق بشری در مذاکرات هسته ای

در پی درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر گنجاندن مسائل حقوق بشری ایران در مذاکرات هسته‌ای،...