مسابقات تیر و کمان سنتی

دومین دوره مسابقات کشوری کمان سنتی در تبریز برگزار شد.

اولین دوره مسابقات تیر و کمان سنتی در شیراز برگزار شد.