مسابقه فوتبال الاهلی و المصری

پنج سال پس از حادثه خونین ورزشگاه فوتبال پورت سعید مصر که منجر به کشته شدن ۷۴ نفر شد،...

مرگبارترین درگیری بر سر فوتبال در تاریخ مصر سه سال پیش در پورت سعید رخ داد و محکومان به...