مسجد شاه دو شمشیره

پلیس کابل تاکنون ۱۹ نفر را در ارتباط با پرونده قتل فرخنده بازداشت کرده‌ است. ۱۳ مأمور پلیس هم...