مسعود قانعی فرد

سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس