مسعود ميرکاظمی

در حالی که پرونده توليد بنزين آلوده به مراحل پايانی نزديک شده بود، قاضی پرونده تغيير کرد. وزیر...

وزير نفت دولت احمدی‌نژاد به دليل شکايت وکلای دادگستری از او به دليل توليد بنزين آلوده توسط پتروشيمی در...