مسلمانان در آلمان

بسیاری از کانون‌های اسلامی در آلمان متکی بر منابعی خارج از این کشور هستند. دولت آلمان به این نتیجه...

وزیر کشور جدید آلمان می‌گوید اسلام به آلمان تعلق ندارد اما مسلمانانی که در آلمان زندگی می‌کنند متعلق به...

مسئول اغلب حملات به مسلمانان در آلمان گروه‌های راست افراطی بوده‌اند. این نخستین سالی است که دولت آلمان آمار...