مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان

شهیندخت مولاوردی، در سفر به اصفهان، به چند موضوع جنجالی در حوزه زنان پرداخته. او گفته رویکرد دولت ایران...