مشکلات ترجمه در ایران

جویا آروین − در این جستار نگاهی به روشِ ادیب‌سلطانی می‌اندازم و آن را در بستری گسترده‌تر در پیوند...

علی محمد حق‌شناس - یک نمودِ مشکلات ترجمه،مترجمان خام‌دستی‌ست که پا به میدان می‌گذارند. نمودِ دیگر انبوه ترجمه‌های مبهمی...