مصاديق مجرمانه

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در جلسه کارگروه «تعيين مصاديق مجرمانه فضای مجازی» مطرح شده اما به گفته مشاور رئیس‌جمهور...