مصرف انرژی در ایران

سیاست‌های دولت در حوزه انرژی چقدر موفق بوده؟ دولت تا چه حد توانسته به توافقنامه اقلیمی پاریس به عنوان...

با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله رشد و توسعه اقتصادی، پایداری زیست محیطی و دسترسی و امنیت انرژی،...

مجید محمدی محقق− ایران به ازای هر دلار تولید ناخالص ملی‌اش، هر سال انرژی بیشتری مصرف و دی‌اکسید کربن...