مصطفی مدنی

مصطفی مدنی - بعد از سه روز بی‌خوابی با زانو روی زمين افتادم. بعد کار به زيرزمين رسيد و...