مصونیت قضائی نمایندگان پارلمان ترکیه

پارلمان ترکیه سرانجام با اکثریت بالا به لغو مصونیت قضائی نمایندگان رأی مثبت داد. در رأی‌گیری نهایی با به‌دست...

اردوغان می‌خواهد مصونیت ۱۳۸ نماینده پارلمان ترکیه را لغو کند. در رأی مقدماتی نمایندگان پارلمان، پیش‌نویس این قانون جدید...