مضایا و الزبدانی

روند تخلیه کامل شرق حلب در حالی ادامه خواهد یافت که مخالفان نیز متعهد شده‌اند تا به محاصره دو...