مطالبات مدنی

سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، از رد صلاحیت اغلب نامزدهای متعلق به اقلیت یارسان (اهل‌حق) در...

محسن کاکارش - حسن رضوی و نیکمرد طاهری، از پیروان آئین یاری در اعتراض به «بی‌حرمتی» به عقاید اقلیت...