معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

عفو بین الملل پی برده است پیش از برگزاری این بازدید مسئولان زندان عده ای از زندانیان را به...

مدیر کل زندان‌های استان تهران آماری از شمار اتباع خارجی زندانی در ایران ارائه کرده است. به گفته مصطفی...