معاینات پزشکی

اداره پناهندگی شهر هامبورگ برای تعیین سن پناه‌جویان و تفکیک افراد بالغ از نابالغ، اندام تناسلی آنها را اندازه‌‌...

در هفته ای که گذشت، طرح تعیین جنسیت فوتبالیست‌های زن در ایران، به مرحله اجرا رسید و منجر به...