معلمان خرید خدمت

معلمان خرید خدمات با دستمزدی بین ۸ تا ۱۳ هزار تومان، بدون برخورداری از بیمه و قرارداد در مناطق...

شماری از #معلمان خرید خدمتی برای چندمین بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان که به صورت...

۱۰ هزار معلم خرید خدمات در ایران از آغار سال تحصیلی حقوق دریافت نکرده‌اند. تمامی کارکنان آموزش و پرورش...