معلمان مراکش

در پی اعتراضات اخیر در مراکش، دولت از «توافق‌نامه اجتماعی جدید» با کارمندان و سندیکاهای اصلی کشور بر سر...