مفهوم عدالت

همزمان که داعش در حال محو شدن از روی نقشه است، مسأله عدالت در مورد جرایم مرتکب‌شده در دوران...

محمدرضا نیکفر − چگونه می‌توان همبسته بود اما فاصله داشت؟ چگونه می‌توان رزمنده و برانداز بود، اما علیه خشونت...