مقابله با بیابان‌ زایی

تخریب منابع طبیعی، استفاده از سوخت‌های فسیلی و تغییرات آب و هوایی ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی ایران را...