ملی شدن صنعت نفت ایران

ساخته مایکل قهاری

کارگران و نیروهای اپوزیسیون ایران