ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها

بازداشت او روز دوشنبه ۲۱ مرداد ماه در ارتباط با مساله ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران اتفاق افتاده....

فدراسیون والیبال ایران از زنان خبرنگار دعوت کرده که جمعه ۱۲ تیر ماه و شنبه سیزدهم تیر ماه، برای...