ممنوعیت برقع و نقاب در بلژیک

قانون ممنوعیت استفاده از برقع در بلژیک با شکایت دو زن مسلمان به دادگاه حقوق بشر اروپا رفته بود...