ممنوعیت صحنه برای زنان نوازنده در اصفهان

اجرای گروه موسيقی «عرفان» که قرار بود در اصفهان روی صحنه برود، به‌ دليل حضور نوازندگان زن در آن...

در اصفهان زنان نوازنده اجازه ندارند در اجراهای زنده موسیقی روی صحنه بروند. تداوم سیاست تمرکززدایی از امر سانسور،...