ممنوعیت صدای زن

آیدا قجر- «تنها فشار حکومت نیست که صدای زن را ممنوع کرده؛ بلکه در شهرهای کوچک٬ فشار جامعه‌...

محمود خوشنام- در چهاردهمین سال بنیاد خانه موسیقی ایران، داریوش پیر نیاکان آزادی صدای زن را نخستین خواسته جامعه...