منابع آب در ایران

شماری از کارشناسان و طرفداران محیط زیست در ایران، به مناسبت ۲۷ خرداد، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی از...

حميد چيت‌چيان، وزير نيرو ايران با اشاره به خشکی درياچه اروميه، گاوخونی، بختگان و هامون از افراط در سدسازی...