مناقشه ابراهیم رئیسی و حسن روحانی بر سر فساد

ابراهیم رئیسی از سازمان قضائی نیروهای مسلح خواست، از قوه مجریه فاصله بگیرد و خود را با قوه قضائیه...