مناقشه ترکیه با کردها

کنار زده شدن داوداوغلو از قدرت، هم به پشت‌کردن هر چه بیشتر اردوغان به ایده‌ها و نقطه نظرات او...