منتقدان حکومت افغانستان

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان طرح مخالفان سياسی اين کشور مبنی تغيير نظام حکومتی را غير قابل قبول خواند...

شماری از رهبران سياسی منتقد دولت افغانستان در تلاشی تازه برای تغيير نظام حکومتی، خواستار ايجاد سيستم حکومتی غيرمتمرکز...