منصور کوشان

محاق: روایتی از روزهای موشك‌باران تهران و بررسی عوارض روانی این بحران در جامعۀ‌ روشنفکری ایران در دهۀ‌ ۱۳۶۰....

«زیر سایه» روایتی‌ست از پایداری یک زن ایرانی با یک پیشینه سیاسی در دوران موشک‌باران شهرها در زمانه جن‌زدگان....

نویسنده فقید ایرانی بر آن است که معیارها، برآمده‌ی نظام‌های کوچک و بزرگی‌اند که ریشه در سنت و قدرت،...

کانون نویسندگان ایران در امام‌زاده طاهر کرج خاطره دو شاعر و مترجم به قتل رسیده ایرانی را گرامی می‌دارد....