منطقه پرواز ممنوع در سوریه

در حالی که پیش از این ترکیه منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه را مطرح کرده بود و آنگلا...

ترکیه بارها خواهان ایجاد منطقه ممنوع پرواز در مرز خود با سوریه شده بود. اکنون صدر اعظم آلمان نیز...