منطقه یک تهران

مناطق یک و دو که پر از باغ و فضای سبز بودند و منطقه ۲۲ که قرار بود...