منطقه ۲۲

پس گذشت نزدیک به چهار سال هنوز بر سر منشأ بوی بد دریاچه چیتگر اختلاف است. وزارت نیرو از...

مناطق یک و دو که پر از باغ و فضای سبز بودند و منطقه ۲۲ که قرار بود...