منع ازدواج کودکان

عضو كمیسیون قضائی مجلس، قانون منع ازدواج کودکان در کنوانسیون حقوق کودک را مغایر شرع اسلام عنوان کرده...